Är bygg- och fastighetssektorn redo för lagen om hållbara leverantörsled? 

Hållbarhet har fått en central roll när det gäller att driva och finansiera framgångsrika företag och det är nu ett ansvar som delas av alla organisationer när det kommer till att skapa ett mer hållbart samhälle. Inom bygg- och fastighetssektorn, som utgör en betydande del av Sveriges BNP och investeringar, är detta ansvar inget undantag. EU-kommissionen har introducerat ett nytt lagförslag som kommer att ha en betydande inverkan på hur företag hanterar hållbarhetsfrågor inom sina verksamheter – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD).
Vad är CSDDD och vad innebär det för ditt företag? 

CSDDD har som mål att inrätta ett enhetligt EU-ramverk som pålägger företag att agera med ”tillbörlig aktsamhet” i sin verksamhet och längs hela värdekedjan. Detta för att motverka negativ påverkan på områden som mänskliga rättigheter, klimat och miljö. Följaktligen kommer företagsledningen att få ett ökat ansvar för att säkerställa efterlevnaden av internationella ramverk. Hållbara leverantörskedjor kommer att bli helt centrala för att uppfylla lagens krav. 

Det är viktigt att notera att CSDDD kompletterar det tidigare antagna Corporate Sustainability Reporting-direktivet, CSRD, som syftar till att höja kvaliteten på hållbarhetsrapportering till samma nivå som finansiell rapportering. 

Hur förbereder du dig för CSDDD? 

För att följa CSDDD och säkerställa att ditt företag är redo för de nya kraven, behöver ditt företag vidta flera åtgärder: 

 • Implementera och förvalta en due diligence-policy. 
 • Genomföra adekvata åtgärder för att identifiera hot mot mänskliga rättigheter och miljön, både i bolagets egen verksamhet och leverantörskedjorna. 
 • Förebygga och minimera eventuell negativ påverkan på mänskliga rättigheter och miljön. 
 • Genomföra regelbundna utvärderingar och vidta åtgärder för att säkerställa att de är effektiva och i linje med kraven i CSDDD. 
 • Möjliggöra avvikelserapportering och se till att det finns en mekanism för att hantera anmälda avvikelser. 

Vad innebär detta konkret för dig som byggherre? 

Lagen är som sagt inte antagen än, men vi kan redan nu dra några generella slutsatser kring vad som kommer att krävas framöver. 

Steg 1: Identifiera påverkan 

 • Inled med en genomgång av din befintliga och tilltänkta leverantörs- och försörjningskedja. 
 • Identifiera områden där det finns faktiska eller potentiella hållbarhets- och mänskliga rättighetsproblem. Det kan handla om att identifiera långa leverantörskedjor där det är svårt att veta vem som utför arbetet eller tillverkar materialen och var tillverkningen sker. Lokalt tillhandahållet timmer har sannolikt färre risker än importerade tekniska komponenter. 
 • Undersök de olika leverantörerna och materialen som planeras att användas i dina projekt för att upptäcka eventuella problem. Det kan även finnas ett behov av att genomföra egna kontroller, vilket är mycket resurskrävande. 
 • Dokumentera arbetet. 


Steg 2: Minska och förebygga risker 

 • Efter att ha identifierat problemområden, vidta åtgärder för att minimera och förebygga de påvisade riskerna. Det kan innebära att byggherren arbetar med leverantörer för att förbättra deras arbetsvillkor och minska negativ miljöpåverkan. Eller att byta till mer hållbara material eller leverantörer som kan påvisa en mer hållbar leverantörskedja. 
 • Implementera riktlinjer och krav för leverantörer och material som måste följas för att säkerställa överensstämmelse med hållbarhetsmål och krav. 
 • Följ upp efterlevnaden. 

Dessa två steg blir sannolikt avgörande för att uppfylla kraven enligt CSDDD och säkerställa att material och underleverantörer inte medför negativ påverkan på miljön eller mänskliga rättigheter i dina bygg- och fastighetsprojekt. Vidare är det viktigt att dessa åtgärder implementeras som en integrerad del av företagets strategi och att de följs upp regelbundet för att säkerställa efterlevnad. 

Vem påverkas av CSDDD? 

Så vet du om ditt företag omfattas av det nya regelverket: 

 • EU-baserade företag med över 500 anställda och en global nettoomsättning på 150 miljoner EUR eller mer. 
 • EU-baserade företag med över 250 anställda och en global nettoomsättning på över 40 miljoner EUR, där minst 50 procent genereras inom högrisksektorer.* 
 • Bolag utanför EU med en omsättning på mer än 150 miljoner EUR i unionen, eller som genererade en nettoomsättning på mer än 40 miljoner EUR, varav 50 procent inom högrisksektorerna*. 

*Högrisksektorer innefattar bland annat byggmaterial, trä, metaller, petroleumprodukter, kläder, skor, livsmedel och kemikalier. 

Hur kan Coreco hjälpa dig? 

Vi på Coreco är hängivna rådgivare och inköpare inom bygg- och fastighetssektorn. Vi förstår att hanteringen av hållbarhetsfrågor och efterlevnaden av nya direktiv kan vara en komplex uppgift. Vårt mål är att hjälpa dig fatta kloka beslut och samtidigt göra goda affärer. 

Med vår expertis inom inköps- och upphandlingsrelaterat ESG-arbete (Environmental, Social, and Governance) kan vi stödja dig i att uppfylla dina skyldigheter enligt CSDDD. Vi kan hjälpa dig att utveckla och implementera policyer, identifiera negativa effekter samt förebygga problem kopplat till dina bygg och fastighetsinvesteringar. 

Hållbarhet är en investering i framtiden. Vi är här för att guida dig på vägen mot en mer hållbar och ansvarstagande verksamhet.