Ett djupgående engagemang inom säker förvaring av radioaktivt avfall
Utbyggnaden av SFR (Slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall) innefattar att bygga sex nya bergssalar med en längd av 240–275 meter och bli ungefär tre gånger så stort som i dag. Den utbyggda delen placeras, precis som befintligt SFR, i urberget under havet utanför Forsmark. Utbyggnaden är tänkt att förläggas på 120–140 meters djup, i nivå med den lägsta delen av nuvarande SFR.

Nästa mångmiljardprojekt är SFK (Slutförvar för använt kärnbränsle) som har dragit igång mer på allvar och under hösten 2023 startas ett nytt uppdrag kopplat till kapseldepå samt en ventilationssimulering. SFK planeras att byggas ca 470 meter under marknivå i berget vid Forsmark i Östhammars kommun. SFK:s lagringsutrymmen kommer bestå av ett stort antal deponeringstunnlar med borrade deponeringshål i botten på tunnlarna. Efter deponering av kapslar kommer tunnlarna fyllas med bentonit (en typ av svällande lera). Kopparkapseln, leran och berget utgör tillsammans de tre huvudsakliga skyddsbarriärerna för det använda kärnbränslet.

Coreco är för närvarande involverad i tre olika förberedande delprojekt för utbyggnaden av SFR. Programmet driver ett förberedande arbete i syfte för att få en optimerad projektsamverkan genom att tillgodose och säkerställa bl.a. platsförståelse, objektsförvaltning och undersökningar av Forsmark som plats för slutförvar för använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt förbereda utskick av godkänt förfrågningsunderlag till samverkansentreprenörer och kontraktera dessa.

Coreco har även tagit fram avtalet med Uppsala universitet för seismiskt nätverk. SKB har sedan december 2001 delfinansierat uppbyggnaden och driften av detta nationella seismiska nät (SNSN) och Coreco har nu hjälpt till att förlänga avtalet med 10 år, en investering på ca 30 MSEK.

Det har varit en intressant och annorlunda upphandling där Coreco fått ta del av den seismologiska forskarvärlden. Vår involvering i projektet har breddat vår kunskap om hur det seismiska nätverket i Sverige är uppbyggd och gett oss en ökad förståelse för jordskalv och jordskalvsrisker i Sverige med omnejd.

Vi har även tagit fram ett ramavtal mellan SKB och VSN (Vattenfall Services Nordic) gällande tekniska konsulter med specialkompetenser. Detta ramavtal upprättades till stor del för att tillgodose det behov som uppstår nu i Forsmark och projekt SFR. Genom detta ramavtal kan projektteamen avropa tekniska konsulter med specialkompetens från VSN på ett smidigare sätt.

Corecos roll i projektet innefattar att stötta under hela inköpsförfarandet från att ett förfrågningsunderlag skickas ut, anbud inkommer, utvärdering av anbud genomförs, förhandling sker och ett avtal tecknas. Vi har varit involverad i ett tidigt skede i dem flesta projekten och haft möjlighet att även upprätta upphandlingsstrategier för de stora upphandlingarna i projekten.

Eftersom Coreco tidigare har samarbetat med både SKB och VSN har vi en djup förståelse och insyn i hur inköpsprocessen ser ut, vilket bidrog till att vår inkörningsperiod på SKB gick smidigt. Vår erfarenhet inom anläggningsbranschen, tillsammans med vårt omfattande kontaktnät av leverantörer, innebär att vi aktivt kan bidra till att minska företagets utgående kostnader och placera dem i en konkurrenskraftig position.

Vi ser fram emot ett långt samarbete i detta komplexa och givande projekt.

Läs mer om SKB här.

Kontakta oss

Fler referenser