CSRD – Nästa steg för företagens hållbarhetsarbete inom EU

Hållbarhet är inte längre bara ett frivilligt ”tillval” för seriösa företag i bygg- och fastighetssektorn. Det är en grundläggande del av hur vi bedriver affärer. EU har tagit stora steg för att uppmuntra företag att spela en aktiv roll i att uppnå sina hållbarhetsmål. Ett av de viktigaste verktygen för att göra detta är Corporate Sustainability Reporting Directive, eller CSRD.
Höjer kvalitetskraven på företagens hållbarhetsrapportering

CSRD kräver att företag tillhandahåller ESG-information (Environmental, Social, and Governance) på samma nivå av noggrannhet och transparens som finansiell rapportering. Rapporteringen skall ske enligt EUs hållbarhetsstandarder som heter European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Genom detta direktiv minskas risken för ”greenwashing” eller ”social washing” där företag ger en skev bild av sitt hållbarhetsarbete. CSRD kopplar också ihop ESG-information tydligare med företagens affärsmodeller och strategier.


Mer än rapportering – En transformation

CSRD sträcker sig långt bortom enkel hållbarhetsrapportering. Direktivet berör alla aspekter av ett företags hållbarhetsarbete. En aspekt som är extra viktigt för bygg- och fastighetssektorn är att hålla koll på, och ta ansvar, för entreprenörs- och leverantörskedjorna. Kedjor som ofta är mycket komplexa och svåra att överblicka. Det är därför av yttersta vikt att alla berörda företag överväger hur man ska hantera den omvandling som kommer med CSRD och hur man kan uppfylla de ökade kraven på rapportering.

Direktivet flyttar fokus från att bara beskriva hur företag arbetar med hållbarhet till att mäta resultatet av dessa insatser på ett standardiserat sätt. Det innebär att bolag nu måste satsa på att effektivisera datakvalitet och rapporteringsprocesser.

CSRD ökar även transparensen i hållbarhetsrapporteringen, vilket gör det enklare för investerare att jämföra olika företags prestationer. Detta kan ha en stor inverkan på företagens tillgång till kapital.


Så förbereder ni er för CSRD

För att vara redo för CSRD bör du ställa dig följande frågor:

  • Har vi den information som krävs enligt CSRD?
  • Uppfyller vi våra intressenters hållbarhetsförväntningar?
  • Hur påverkar rapporteringen våra bygg- och fastighetsprojekt?
  • Kan våra nuvarande rapporteringsprocesser hantera den ökade bördan?
  • Vilka transformativa åtgärder krävs för vår hållbarhetsomställning?


Vilka företag omfattas av CSRD och när?

När CSRD är fullt implementerat kommer det att påverka över 50 000 företag inom EU, varav cirka 4 100 svenska företag. Implementeringen kommer att ske stegvis beroende på företagets storlek och typ.

  • 1 januari 2024 (rapportering 2025) för stora företag som uppfyller två av tre kriterier: >250 anställda, >350 mkr i omsättning eller en balansomslutning på >175 mkr. Är av allmänt intresse eller har fler än 500 anställda.
  • 1 januari 2025 (rapportering 2026) för stora företag/koncerner.
  • 1 januari 2026 (rapportering 2027) för små och medelstora noteradeföretag. 

Vi på Coreco är här för att stödja er i det CSRD-arbete som rör era bygg och fastighetsinvesteringar, som tenderar att bli ganska komplext beroende på hur ni genomför era investeringar.